به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران کاپیتان اصغر محمودپور در نخستین همایش ایمنی در حمل و نقل دریایی با بیان اینکه ایمنی در حوزه دریا باید همواره  از سوی نیروی انسانی مدنظر باشد، اظهار داشت: باید فرض را بر این گذاشت که حوادث در دریا حتما اتفاق می افتد بنابراین  قوانین و مقررات از حوادث دریایی جلوگیری نمی کنند بلکه اجرای قوانین از سوی نیروی انسانی ایمنی دریایی را افزایش می دهد.

وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که ایمنی دریایی به یک باور تبدیل نشود، نمی توان انتظار کاهش و کنترل سوانح را داشت، افزود: هر چند ارتقا قوانین بین المللی و مقررات نیو به همراه توسعه تکنولوژی کاهش سوانح را در پی داشته است اما همچنان مهمترین عامل در کاهش سوانح دریایی فرهنگ سازی و آموزش کیفی نیروی انسانی است.

به گفته کاپیتان محمودپور طبق آمار بیشترین سوانح دریایی به دلیل قصور و اشتباه انسانی است.

وی تصریح کرد: فرهنگ ایمنی دریایی قوی و آموزش آن به پرسنلی که ارزش ایمنی در روند فعالیت خود را درک کرده باشند، می تواند، زمینه ساز کاهش سوانح دریایی باشد.