به گزارش خبرنگار ماسک فیس علیرضا مهاجر در  دیدار نوروزی وزیر جهاد کشاورزی با مدیران، کارشناسان و خبرنگاران بخش کشاورزی با بیان اینکه تولید کلزا با رشد ۳ برابری از ۶۰ هزارتن در سال ۹۵ به ۱۸۰ هزارتن در سال ۹۶ رسید، اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال تولید کلزا با رشد دو برابری به حدود ۳۵۰ هزارتن برسد.

وی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی و اقدامات صورت گرفته، ضریب خودکفایی کشور در روغن از ۴ درصد در سال ۹۲ به ۱۳درصد در سال ۹۶ رسیده است، پیش بینی کرد: ضریب خودکفایی کشور در روغن امسال به ۱۸ درصد برسد.