به گزارش نویسنده ماسک فیس، محمودرضا خواجه نصیری، از انتشار اوراق اجاره شرکت ریل سیر کوثر به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین مالی خرید واگن های نیو خبر داد و گفت: گسترش همکاری های بازار سرمایه و صنعت ریلی از سال گذشته وارد مرحله نیوی شده بود و این همکاری ادامه دارد.

معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در همین راستا، انتشار اوراق صکوک اجاره یک شرکت ریلی به منظور توسعه فعالیت های ریلی به همین منظور بوده است.

وی تصریح کرد: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصد است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  به منظور خرید واگن های نیو به مبلغ  ۳۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.