به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، آمار ارائه شده از سوی گروه آمار و اطلاعات هوانوردی و فرودگاهی معاونت برنامهریزی، نظارت و امور اقتصادی، نشان میدهد که فرودگاههای کشور در ماه اسفند ۳۳ هزار و ۶۵۱ فروند نشست و برخاست هواپیما داشته است که در آن، بیش از چهار میلیون و ۷۴ هزار مسافر اعزام و پذیرش و بیش از  ۴۰ میلیون کیلوگرم بار ارسال و پذیرش شدند.

بر همین اساس در این ماه، فرودگاه ماسک فیسآباد با میزبانی ۱۰ هزار و ۹۹۶ فروند، بیشترین نشست و برخاست هواپیما را به خود اختصاص داده و با جابهجایی نزدیک به یک میلیون و ۳۰۰ هزار مسافر پرترافیکترین فرودگاه بوده است.

فرودگاه مشهد با ۴۸۶۵ فروند نشست و برخاست و اعزام و پذیرش بیش از ۶۸۴ هزار مسافر دومین فرودگاه و فرودگاه امام خمینی(ره) نیز با ۴۴۶۵ فروند نشست و برخاست و پذیرش بیش از ۶۴۵ هزار مسافر در جایگاه سومین فرودگاه کشور قرار دارد و از طرفی با ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۲ میلیون کیلوگرم بار رتبه نخست را در این زمینه به خود اختصاص داده است و پس از آن ماسک فیسآباد با بیش از ۹ میلیون و ۳۲۵ هزار و مشهد با بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار کیلوگرم بار در رتبههای بعدی قرار دارند.

سهم پروازهای داخلی از کل پروازهای این ماه ۲۷ هزار و ۳۳۱ فروند است که طی آن بیش از سه میلیون و ۱۷۵ هزار مسافر و نزدیک ۲۴ میلیون کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

با توجه به اینکه تمام پروازهای فرودگاه ماسک فیسآباد داخلی است در این بخش نیز این فرودگاه طبق آمار آمده در بالا، در رتبه نخست قرار دارد و پس از آن فرودگاه مشهد با ۴۰۷۵ فروند نشست و برخاست، نزدیک به ۵۷۶ هزار اعزام و پذیرش مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به چهار میلیون و ۲۸۳ هزار کیلوگرم بار در جایگاه دوم و فرودگاه شیراز با ۲۲۹۰ فروند نشست و برخاست، اعزام و پذیرش نزدیک به ۲۳۰ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و ۸۲۱ هزار کیلوگرم بار در جایگاه سوم قرار دارد.

سهم پروازهای خارجی اسفند ماه در فرودگاههای بینالمللی تحت مالکیت شرکت فرودگاهها نیز، نشست و برخاست ۶۳۲۰ فروند هواپیما است که طی آن نزدیک به ۸۹۹ هزار مسافر و بیش از ۱۶ میلیون و ۴۰۹ کیلوگرم بار منتقل شدهاند.

در این بخش هم فرودگاه امام خمینی (ره) با نشست و برخاست ۴۳۲۶ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش بیش از ۶۴۴ هزار مسافر و ارسال و پذیرش نزدیک به ۱۲ میلیون کیلوگرم بار، در رتبه نخست قرار گرفته است و پس از آن فرودگاه مشهد با میزبانی ۷۹۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش نزدیک به ۱۰۹ هزار مسافر و ارسال و پذیرش بیش از یک میلیون و ۹۲۲ هزار کیلوگرم بار و فرودگاه شیراز با نشست و برخاست ۳۰۰ فروند هواپیما، اعزام و پذیرش ۳۶ هزار و ۴۱۷ مسافر و ارسال و پذیرش بیش از ۷۶۸ هزار کیلوگرم بار در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتهاند.