به گزارش بازرگانی نویسنده ماسک فیس، نزدیک به هفتاد نفر از پرسنل کارخانجات کرپ ناز با امضای طوماری تشکر آمیز بابت تحقق یکی از خواسته‌های جدی خود از سال های گذشته، از دکتر بیگدلی مدیرعامل بانک ملت به عنوان سهام‌دار این مجموعه و استاندار کرمانشاه و پیگیری های موثر آنان قدردانی نموده اند.

کارگران نساجی کرپ ناز با بیان اینکه موضوع بهره مندی از قانون مشاغل سخت و زیان آور به یکی از دغدغه‌های جدی آن ا در سال‌های گذشته تبدیل و تحقق آن در ٥ سال گذشته با مشکلات فراوانی روبرو شده بود، افزودند: در مقام ایفای وظیفه و حق شناسی بر خود لازم می دانیم که از مساعدت های مدیر عامل بانک ملت برای صدور دستورات مقتضی در جهت رفع نگرانی های مترتب از کارگران زحمت کش این مجموعه صنعتی، اعضای هیات مدیره هلدینگ بهساز مشارکت‌های ملت، مدیرعامل کارخانجات کرپ ناز و استاندار  کرمانشاه قدردانی نماییم.

گفتنی است بر اساس این قانون، کارگران مشمول مشاغل سخت و زیان آور می توانند پس از بیست سال کار در محیط های صنعتی از فرصت قانونی بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند.

این مطلب، یک خبرآگهی بوده و نویسنده ماسک فیس در محتوای آن هیچ نظری ندارد.