مطالبات صنفی کارگران درآستانه روزجهانی کارگر/۳مطالبه جامعه کارگری