به گزارش نویسنده ماسک فیس به نقل از مرکز آمار ایران ، عدد شاخص مذکور در سال ‌١٣٩٥ برابر با ١٢٤.١ بوده  که نسبت به سال قبل ٤.٤ درصد کاهش داشته است. شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در سال‌ ١٣٩٦ برابر با ۱۲۰.۵  می‌باشد که نسبت به سال قبل، ٨.٠٧ درصد کاهش داشته است. شاخص قیمت بخش برق در سال ١٣٩٥، رقم ١٣١.١ بوده که نسبت به سال قبل از آن، معادل ٤.٥ درصد کاهش نشان داده است.

درصد تغییرات فصلی شاخص این بخش در دو فصل بهار و پاییز منفی بوده و در دو فصل تابستان و زمستان نسبت به فصل قبل از خود افزایش را نشان می ­دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات اوج بار، در سال‌١٣٩٦ برابر با ۱۱۷.۷ است که نسبت به سال قبل ٥.٢ درصد کاهش نشان داده است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال ‌١٣٩٥ برابر با ١٢٤.١ بوده  که نسبت به سال قبل ٤.٤ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، در ساعات میان بار، در سال‌ مورد بررسی برابر ۱۱۷.۹ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٧.٠ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٥ برابر با ١٢٦.٨ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٤.٤ درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق، بر مبنای سال پایه ١٣٩٠، درساعات کم بار، در سال١٣٩٦ برابر ۱۲۹.۶ می‌باشد که نسبت به سال قبل ١٢.٥ درصد کاهش داشته است. همچنین عدد شاخص مذکور در سال‌ ١٣٩٥ برابر ١٤٨.١ می‌باشد که نسبت به سال قبل ٤.٨ درصد کاهش داشته است.

برچسب‌ها

برق

مرکز آمار

ارسال نظر

نام *